PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


PROJEKT:


budowa i wyposażenie łodzi swobodnego spadku

WDROŻENIE INNOWACYJNEJ USŁUGI SZKOLENIOWEJ OPARTEJ O NOWATORSKI SYMULATOR SZALUPY ZRZUTOWEJ TYPU FREE-FALL

SIM-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje projekt pt. "Wdrożenie innowacyjnej usługi szkoleniowej opartej o nowatorski symulator szalupy zrzutowej typu Free-Fall" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, II Oś Priorytetowa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer umowy: RPPM.02.02.01-22-0187/16-00

CELE I EFEKTY

Celem projektu jest komercjalizacja własnych prac B+R na rzecz wprowadzenia do działalności SIM-SYSTEMS innowacyjnej na skalę światową usługi szkolenia w zakresie ratownictwa morskiego, opartej o nowatorski symulator szalupy zrzutowej. Rezultat ten zostanie osiągnięty za sprawą realizacji działań inwestycyjnych, związanych ze stworzeniem infrastruktury, niezbędnej do uruchomienia nowej usługi.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi szkolenia w zakresie ratownictwa morskiego, opartej o nowatorski symulator szalupy zrzutowej, kierowanej przede wszystkim do sektora gospodarki morskiej oraz off-shore. Usługa oparta na nowatorskim rozwiązaniu symulatorze ratowniczych, morskich szalup zrzutowych typu Free-Fall wraz ze specjalistycznymi kontentami filmowymi 3D-6D - umożliwi znaczące podniesienie kompetencji, poziomu świadomości na temat bezpiecznego opuszczenia jednostki pływającej w sytuacji zagrożenia.

Wartość projektu: 1 960 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 970 200,00 PLN

przygotowanie łodzi

Realizowany projekt stanowi istotny punkt na drodze dalszego, rozwoju, kompleksowo i trwale przyczyniając się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu firmy dzięki rozszerzeniu oferty o innowacyjną usługę, niedostępną dotychczas na rynku polskim oraz światowym. Rezultat projektu umożliwi budowę atrakcyjnej oferty przedsiębiorstwa, zwiększając zdolność rozwijania nowych usług oraz wzmacniania eksportowej aktywności firmy.Sim-Systems 
Hutnicza 12 
81-061 Gdynia

Mon. - Sun.: 09:00 - 22:00